>>[Maharaja pada Zaman Kuno]
Maharaja Qinshihuang 
Liu Bang--Maharaja Pertama Dinasti Han 
Da Yu    • Yao dan Shun   • Shen Nong 
Fu Xi 
>>[Ahli Politik dan Fikiran]
Han Fei Zi 
Zhuang Zi     • Meng Zi 
Confucius 
Lao Dan--Pengasas Agama Tao 
>>[Saintis pada Zaman Kuno]
Zu Chongzhi dan Bilangan Pai 
Li Shizhen--Ahli Ilmu Perubatan 
Zhang Heng--Ahli Ilmu Falak 
>>[Lain]
Hua Tuo  
Pemberontakan Chen Sheng dan Wu Guang  
Wang Zhaojun   • Yan Zi  
Su Wu  •Guan Zhong dan Bao Shuya  
Raja Chuzhuang 
Yu Boya dan Zhong Ziqi 
Sun WuQi Jiguang
Xuan Zang  • Jian Zhen