>>[Keadaan Umum Diplomasi]
Keadaan Umum Diplomasi China 
>>[Dasar Luar]
Dasar Luar China 
>>[Hubungan China dengan A.S., Jepun dan 
    Rusia]

Hubungan China-A.S.
Hubungan China-Jepun 
Hubungan China-Rusia 
>>[China dan Pertubuhan Antarabangsa]
ASEAN dan China 
Pertubuhan Kerjasama Shanghai dan China 
PBB dan China 
APEC dan China 
WTO dan China 
>>[Menteri Luar]
Zhou Enlai   Chen Yi Ji Pengfei
Qiao Guanhua Huang Hua  Wu Xueqian 
Qian Qichen  Tang Jiaxuan  Li Zhaoxing

>>[Dokumen Diplomatik Penting China]
Dokumen Diplomatik Penting China